Przejdź do treści

Regulamin

Regulamin od 24.12.2014

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.polenastole.pl prowadzony jest przez spółkę Pole na stole Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (ul. Grzybowska 4/217, 00-131 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000526183 sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy (w całości wpłacony) w wysokości: 180 000 zł.; NIP: 7010440678; REGON: 147447891; adres poczty elektronicznej: kontakt@polenastole.pl

1.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.3. Definicje na potrzeby niniejszego Regulaminu:

1.3.1. KLIENT – osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin.

1.3.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz zamówieniowy dostępny w Sklepie Internetowym pozwalający na złożenie Zamówienia

1.3.3. PRODUKT; TOWAR – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.3.4. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy zamieszczony pod adresem internetowym: www.polenastole.pl

1.3.5. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – spółka Pole na stole Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (ul. Grzybowska 4/217, 00-131 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000526183 sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 180.000,00 zł.; NIP: 7010440678; REGON: 147447891; adres poczty elektronicznej: kontakt@polenastole.pl

1.3.6. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.7. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.3.9. KONSUMENT – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3.10 SUBSKRYPCJA – usługa polegająca na dostarczaniu przez Pole Na Stole Konsumentowi 1 Zdrowej paczki miesięcznie, przez okres trwania subskrypcji.

1.3.11 ODBIÓR OSOBISTY – klient samodzielnie odbiera zamówienie z wyznaczonego punktu odbioru. Zamówienie oczekuje na odbiór dwa tygodnie. Po upłynięciu tego czasu zamówienie wraca do magazynu firmy. Zamówienie może zostać wysłane na wskazany przez klienta adres, po uiszczeniu opłaty za wysyłkę.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. Sklep Internetowy oferuje następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Formularz Zamówienia – poprzez Formularz Zamówienia Klient dodaje Produkty do elektronicznego koszyka, aby na końcu złożyć zamówienie.

2.1.2. Newsletter – aby skorzystać z Newslettera, należy pozostawić adres poczty elektronicznej w zakładce Newsletter, następnie należy potwierdzić chęć zapisania się po poprzez kliknięcie linka potwierdzającego przesłanego na adres poczty email. Newsletter świadczony jest przez czas nieokreślony.

2.1.2.1. Klient może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez zgłoszenie takiego żądania do Sprzedawcy, poprzez wysłanie emaila o temacie „NIE” na adres email kontakt@polenastole.pl , podając jednocześnie adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter.

2.2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, niezbędne jest:

2.2.1. posiadanie dostępu do Internetu,

2.2.2. korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki internetowej,

2.2.3. akceptacja plików cookies.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Informacje o Produktach zamieszczone w ramach Sklepu Internetowego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Cena Produktu zamieszczona na stronie Sklepu Internetowego przedstawiona jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy i płatności, które są przedstawianie w trakcie składania Zamówienia.

3.3. W ramach Sklepu Internetowego przedstawiona jest cena Produktu, która jest wiążąca w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta. Cena ta nie podlega zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym.

3.4.Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień, czyli odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.

3.4.1. Aby zawrzeć Umowę podstawą jest najpierw złożenie przez Klienta Zamówienia.

3.4.2. Kupujący ma możliwość złożenia Zamówienia subskrypcyjnego na „Zdrową paczkę” nie wiedząc, co znajduje się w środku zamawianych paczek. W skład każdej „Zdrowej paczki” wchodzą minimum 4 produkty.

3.4.3. Zamówienie na „Zdrową paczkę” Kupujący składa w czasie określonym jako czas na zapisy do subskrypcji.

3.4.4. Kupujący ma prawo w jednym zamówieniu zakupić subskrypcję „Zdrowej Paczki” oraz inne produkty dostępne w ofercie Sklepu.

3.4.5. Sprzedawca, po złożeniu Zamówienia potwierdza jego otrzymanie, co skutkuje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do zrealizowania go.

3.4.6. Przyjęcie Zamówienia zostaje potwierdzone poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na podany w trakcie składania Zamówienia adres email Klienta. Taka wiadomość jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji.

3.4.7. Zamówienie jest realizowane (pakowane i wysyłane) dopiero po zaksięgowaniu wpłaty od Klienta na koncie bankowym Sprzedawcy (przy formie płatności: Zwykły przelew) lub na koncie Sprzedawcy w systemie Transferuj.pl (przy formie płatności: Płatność elektroniczna/ online).

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

4.1.1. Płatności elektroniczne, w tym przelewy i płatności kartami płatniczymi:

* Visa

* Visa Electron

* MasterCard

* MasterCard Electronic

* Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A.;

4.1.2. Przelew na rachunek bankowy Sklepu Internetowego (20 1030 0019 0109 8503 0009 6331; Bank Handlowy/Citi Handlowy w Warszawie S.A.);

4.1.3. Płatność za pobraniem (forma dostępna w określonych przypadkach, tj. po uruchomieniu tej formy dostawy przez Sprzedawcę). Płatność za pobraniem nie jest dostępna dla zamówień „Zdrowej paczki”.

4.2. Nie jest możliwe łączenie różnych metod płatności wymienionych w ust. 4.1. przy opłaceniu jednego Zamówienia.

4.3 Płatność za subskrypcję „Zdrowej paczki” pobierana jest jednorazowo, niezależenie od długości trwania subskrypcji.

4.4. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność. Klient może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu przy użyciu innych środków płatniczych, niż użytych w początkowej transakcji, które nie będzie wiązało się dla niego z poniesieniem kosztów.

4.5. Jeżeli Klient dokonał płatności przy odbiorze Zamówienia (płatność za pobraniem), Sprzedawca za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) poprosi Klienta o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności, jeżeli Klient wyrazi zgodę na ten sposób zwrotu płatności.

4.6. W przypadku nieopłacenia przez Klienta Zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od złożenia Zmówienia, Sklep Internetowy ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia (anulowanie zamówienia). Nieuiszczenie płatności w ciągu wyznaczonego 5 dniowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży (co wiąże się z anulowaniem Zamówienia).

5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.1.1. Przesyłka kurierska (po dokonaniu przedpłaty);

5.1.2. Wysyłka do paczkomatu Inpost (po dokonaniu przedpłaty);

5.1.3. Sposoby dostawy opisane w ust. 5.1.1. oraz 5.1.2. przy płatności za pobraniem (forma dostępna w określonych przypadkach, tj. po uruchomieniu tej formy dostawy przez Sprzedawcę).

5.2. Koszty dostawy są prezentowane w trakcie składania Zamówienia. Są one zależne od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.

5.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin dostawy liczony jest następująco:

5.3.1. W przypadku płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

5.3.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.4. Każda dostawa „Zdrowej paczki” realizowana jest w czasie przewidzianym na jej realizację, tj. do 15 dnia każdego miesiąca.

5.5. Dostawa „Zdrowej paczki” nie jest dodatkowo płatna (jest wliczona w cenę subskrypcji) i realizowana jest za pośrednictwem Kuriera Pocztex 48.

5.6 Jeśli przy zamówieniu „Zdrowej paczki” klient poszerzy zamówienie o inne produkty z oferty Sklepu, zostaną one wysłane jedną przesyłką w terminie w którym realizowana jest dostawa „Zdrowej paczki”.

5.7. Zamówione w Sklepie Produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. W razie niezgodności (zawartości lub uszkodzenia) dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym Sprzedawcę i odmówić przyjęcia Produktów, których nie zamawiał lub zostały uszkodzone w transporcie.

7.2. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest wypełnić wraz z dostawcą protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą, po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.

7.3. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

7.3.1. Klient powinien poinformować o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży – można dokonać tego poprzez pocztę elektroniczną na adres: kontakt@polenastole.pl lub pisemnie na adres ul. Patriotów 77, 04-950 Warszawa.

7.3.2. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie do 14 dni.

7.4. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto z którego została dokonana zapłata za Zamówienie bądź w przypadku płatności gotówką na konto wskazane przez Klienta bądź przekazem pocztowym.

7.5. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.

7.6. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej Sprzedawcy nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru (w szczególności wynikające z kolorów – Sprzedawca oferuje produkty spożywcze, które mogą się różnić w zależności od partii towaru – jest to związane z wytwarzaniem z sezonowych owoców i warzyw).

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8.1.Klient, może odstąpić od umowy bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, składając stosowne Oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni i wysyłając je na adres ul. Patriotów 77, 04-950 Warszawa lub na adres email kontakt@polenastole.pl . Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Klienta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

8.2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W szczególności Sprzedawca zwraca na przedstawiony przez Konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że Konsument poprosi o inny sposób.

8.2.1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.3. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Konsument powinien zapakować i zabezpieczyć odsyłane Towary tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie do Sprzedawcy.

8.3.1. Zwracane Towary należy odesłać na adres: Pole Na Stole Sp. z o.o., ul. Patriotów 77, 04-950 Warszawa.

8.3.2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

8.3.3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

8.4. Termin 14 dniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

8.5. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku:

8.5.1. produktów spożywczych, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.5.2. dostarczania Towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami.

8.6. W wypadku Usługobiorców Przedsiębiorców, Usługodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy odpowiedniego oświadczenia.

8.7 Klient ma prawo rezygnacji z subskrypcji „Zdrowej paczki” w dowolnym czasie jej trwania. Rezygnację należy złożyć pisemnie na adres: ul. Patriotów 77, 04-950 Warszawa lub drogą mailową kontakt@polenastole.pl . Zwrot środków pieniężnych za niezrealizowane miesiące, wykonywany jest w ciągu 14 dni od dnia otrzymania rezygnacji. Wysokość zwrotu należna klientowi obliczana jest według formuły: koszt subskrypcji minus zrealizowane „Zdrowe paczki”, z czego wartość każdej zrealizowanej „Zdrowej paczki”, to cena jednomiesięcznej subskrypcji.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1.W przypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne w Sklepie Internetowym sposoby płatności, również może wymagać wykonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.2.Z chwilą wydania Produktów przez Sprzedawcę przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z produktami oraz niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia produktów. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia jej do przewozu.

9.3.Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

10.2. O każdej zmianie regulaminu Sklep na 2 dni przed planowaną zmianą, poinformuje zarejestrowanych użytkowników Sklepu.

10.3. Wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej.

10.4. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich.

10.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

10.6. Wszelkie materiały pod adresem www.polenastole.pl, w tym w szczególności zdjęcia produktów, są własnością spółki Pole na stole sp. z o.o. i nie mogą być w żaden sposób powielane ani rozpowszechnianie bez uprzedniej, pisemnej zgody spółki Pole na stole sp. z o.o.

10.7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Pole Na Stole Sp. z o.o.

Ul. Grzybowska 4/217

00-131 Warszawa

www.polenastole.pl

kontakt@polenastole.pl

+48 693 518 632

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
Data zawarcia umowy:
Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:
Numer zamówienia:
Data wysłania formularza:
Podpis konsumenta: