Zadzwoń: +48 693 518 632

Zaloguj | Rejestracja

Polityka Prywatności

 • 1.Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) dalej „u.o.d.o.”, podanych przez osobę, której dane dotyczą, jest Pole na stole Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Lebiodowa 6b, 04-674 Warszawa.
 • 2.Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie u.o.d.o. z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 • 3.Administrator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, w celu prawidłowej realizacji zawartej umowy oraz w celach marketingowych w zakresie dozwolonym przepisami prawa.
 • 4.Przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż określonych w pkt. 3 powyżej będzie możliwe po uzyskaniu odrębnej zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o.
 • 5.Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:
 • a)imię i nazwisko;
 • b)adres zamieszkania (dane adresowe);
 • c)adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt. b);
 • d)adres elektroniczny (e-mail);
 • Ponadto, ze względu na właściwość usługi i obowiązujące przepisy, Administrator przetwarza
 • następujące dane, niezbędne do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:
 • a)numer telefonu;
 • b)Numer Identyfikacji Podatkowej.
 • 6.Administrator, w celu realizacji umowy i prawidłowego wykonania zamówienia, może udostępnić dane osobowe odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 u.o.d.o., w szczególności operatorowi pocztowemu, firmie kurierskiej, operatorowi płatności lub podmiotowi wykonującemu usługi serwisowe. W pozostałym zakresie dane osobowe mogą zostać ujawnione w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku uzyskania zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o.
 • 7.Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia danych osobowych jej dotyczących. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych (dane kontaktowe znajdują się w ust. 1).
 • 8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych lub ich usunięcie na żądanie użytkownika może uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych przez Administratora w takim stopniu, w jakim dane są niezbędne do prawidłowego wykonania tych usług.
 • 9.Administrator przetwarza i zabezpiecza dane osobowe zgodnie z przepisami u.o.d.o., w szczególności z art. 36-39a u.o.d.o. W celu zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, Administrator na stronie internetowej stosuje szyfrowanie SSL.
 • 10.Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Shoplo sp. z o.o., ul. Studencka 29/31, 01-217 Warszawa w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • 11.Wszystkie dane osobowe podane przez Użytkownika i gromadzone przez Administratora w ramach oferowanych usług nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników.
 • 12.Administrator nie odpowiada za skutki udostępnienia danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w przypadku, kiedy to Użytkownik samodzielnie podał je do wiadomości innym Użytkownikom.
 • 13.Administrator, wyłącznie za zgodą Użytkownika, upoważniony jest do przesyłania Użytkownikowi na podany przez niego w trakcie rejestracji adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). Użytkownik ma prawo odwołania zgody na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych, o których mowa w niniejszym punkcie. W tym celu należy przesłać stosowne żądanie na adres wskazany w ust. 1 lub mailowo na adres kontakt@polenastole.pl.
 • 14.Administrator może zmienić niniejszą Politykę prywatności w każdym czasie, przy czym poinformuje o tym drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail osobę, której dane przetwarza. Osoba ta ma prawo wyrazić sprzeciw na dalsze przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych zmienioną Polityką prywatności.