Zadzwoń: +48 693 518 632

Zaloguj | Rejestracja

 • sklep »
 • Blog
 • » Produkty ekologiczne - co odróżnia je od innych produktów dostępnych na rynku?

Produkty ekologiczne - co odróżnia je od innych produktów dostępnych na rynku?

Nie łatwo odnaleźć się w dzisiejszym nazewnictwie produktów spożywczych. O produktach eko, bio, organic słyszymy w telewizji, radiu oraz od znajomych. Czy tak naprawdę wiemy, czym są? Czym różnią się od siebie te oznaczenia? Co to są produkty naturalne, regionalne lub tradycyjne? Na te wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Produkty ekologiczne

Produkty eko, bio i organic to tak naprawdę to samo. Różnica w nazewnictwie wynika z różnego pochodzenia tych słów – określenie bio pochodzi przede wszystkim z języka niemieckiego. W Anglii natomiast, produkty ekologiczne zazwyczaj noszę etykietę ‘organic’. Wszystkie te trzy sformułowania są zastrzeżone ze względu na prawo Unii Europejskiej. Aby móc nazwać tak produkt, producent musi spełniać określone kryteria w tym korzystać z surowców ekologicznych w certyfikowanych zakładach. Wszystkie produkty, które spełniają jasno określone kryteria w Unii Europejskiej otrzymują logo żywności ekologicznej tj. Ekoliść. Aby otrzymać taki certyfikat należy spełniać poniższe warunki:

 • Stosować płodozmian minimum o czteroletniej rotacji.
 • Stosować nawozy organiczne lub nawozy mineralne pochodzenia naturalnego. 
 • Warunki chowu i utrzymania zwierząt muszą być zgodne z ich wymaganiami gatunkowymi. Zwierzęta muszą mieć możliwość ruchu na świeżym powietrzu, stały dostęp do wody i pasz, wystarczającą ilość światła i naturalną ściółkę. 
 • Pasze powinny być wytwarzane w gospodarstwie lub pochodzić z innych gospodarstw ekologicznych. 
 • Okaleczanie zwierząt jest niedozwolone. 
 • Zwierzę może przyjmować leki tylko pod okiem weterynarza. Okres karencji musi być dwa razy dłuższy niż zalecany przez producenta leku.
 • W przetwórstwie nie mogą być stosowane syntetyczne dodatki i substancje wspomagające, jak barwniki, emulgatory, stabilizatory, konserwanty, przeciwutleniacze, substancje powlekające.
 • Mikroorganizmy zmienione w drodze inżynierii genetycznej (GMO) ani ich produkty, nie mogą być wykorzystywane w przetwórstwie eko-rolniczym. Napromienianie żywności jest zabronione. 
 • Pomieszczenia składowe nie mogą być traktowane pestycydami; wykluczone są toksyczne materiały budowlane, farby. - Wieloskładnikowe produkty przetworzone muszą zawierać co najmniej 95% składników eko-rolniczych.

 

W Polsce istnieje 10 jednostek certyfikujących żywność ekologiczną. Zostały one upoważnione do kontroli, wydawania i cofania certyfikatów przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przebieg procesu certyfikacji składa się z następujących etapów:

1. W pierwszej kolejności należy przesłać zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego wraz z wnioskiem o dokonanie certyfikacji na adres korespondencyjny wybranej przez siebie jednostki certyfikacyjnej.

2. Złożony wniosek podlega ocenie formalnej. Poprawnie wypełniony i kompletny wniosek zostaje zarejestrowany z datą wpływu.

3. Po dokonaniu rejestracji gospodarstwa Jednostka Certyfikująca przeprowadza kontrolę gospodarstwa w uzgodnionym z producentem rolnym terminie.

Jeśli mamy podejrzenia, że producent używa logo Ekoliścia bezprawnie, możemy to zgłosić do Instytutu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.

Produkty naturalne

Kolejną grupą produktów są produkty naturalne. Słownik języka polskiego definiuje produkty naturalne, jako te, które zostały zrobione z surowców występujących w naturze. W związku z tym, produktem naturalnym może być każdy produkt, który występuje w naturze, na przykład wyhodowana przez nas mięta czy marchewka. Nie oznacza to jest, że są to produkty ekologiczne, ponieważ nie przeszły one procesu certyfikacji. W przypadku takich produktów zawsze należy czytać skład produktu. Producenci mogą nadużywać terminu „produkt naturalny”, stosując go jedynie jako chwyt marketingowy.

Produkty tradycyjne

Trzecią grupą produktów, o których warto powiedzieć są produkty regionalne i tradycyjne. Regionalnymi i tradycyjnymi możemy nazwać jedynie produkty, które uzyskały stosowne oznaczenie unijne. Tutaj wyróżniamy 3 oznaczenia:

1. Chroniona Nazwa Pochodzenia - oznacza, że jakość produktu lub jego cechy charakterystyczne są silnie związane z otoczeniem geograficznym. Cały proces produkcji musi odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym łącznie z pozyskaniem surowców. Najbardziej rozpoznawanym w Polsce produktem objętym tym oznaczeniem jest oscypek.

2. Chronione Oznaczenie Geograficzne - zarezerwowane jest dla wyrobów, których nazwa jak i część etapu produkcyjnego związana jest z danym obszarem geograficznym. Przykładem takiego produktu jest obwarzanek krakowski.

3. Gwarantowana Tradycyjna Specjalność – produkt oznaczony tym znakiem charakteryzują się znakomitą jakością i tradycyjnym charakterem, a nie są powiązane z żadnym szczególnym obszarem. Warunkiem koniecznym jest stosowanie się do ściśle określonych, tradycyjnych zasad produkcji. Przykładem takiego produktu jest olej rydzowy, kiełbasa myśliwska, kabanosy. 

Wiedza na temat oznaczeń produktów jest istotna. Wiele firm używa określeń eco, bio, organic nie mając do tego prawa. Warto być świadomym konsumentem i nie dać się naciągać na nieprawdziwe hasła reklamowe.

Uprawy ekologiczne na świecie

Powierzchnia upraw ekologicznych na świecie ciągle wzrasta. Rys.1 pokazuje, że powierzchnia ekologicznych użytków rolnych od 2004 roku do 2012 roku wzrosła ponad dwukrotnie. Chociaż ten trend utrzymuje się do dnia dzisiejszego to uprawy ekologiczne stanowią jedynie 0,87% wszystkich użytków rolnych na naszym globie.

Rys. 1 Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych na świecie 2004-2012 (mln ha)

Źródło: The World of Organic Agriculture – Statistics and Emerging Trends. 2002-2014

W Polsce rolnictwo ekologiczne dopiero raczkuje. Ekologiczne użytki rolne stanowią mniej nić 5% łącznego areału. Podobnie jest w Wielkiej Brytanii, Francji czy Rumunii. Państwa UE w których rolnictwo ekologiczne jest znacznie bardziej cenione i stanowi  ponad 15% całkowitego posiadanego areału to Norwegia, Estonia oraz Austria.

Rys. 2 Powierzchnia upraw ekologicznych w państwach członkowskich UE, 2015

Źródło: Forsal.pl

Autor:

Tagi:
 • bio
 • chroniona nazwa pochodzenia
 • chronione oznaczenie geograficzne
 • eko
 • ekoliść
 • organic
 • produkt ekologiczny
 • produkt naturalny
 • uprawy ekologiczne